Äldre män dominerar fortfarande Sveriges företag

Textstorlek

Skriv ut

Äldre män dominerar fortfarande Sveriges företag

Näringsliv

Den genomsnittlige företagaren i Sverige är en 53-årig man i Stockholmsregionen som driver ett mindre aktiebolag. Männen dominerar både företagandet och i styrelserummen, endast var tredje företrädare i ett svenskt företag är en kvinna.

Andelen kvinnor ökar dock försiktigt, t.ex. i nybildade företag, men utvecklingen går långsamt. Detta visar Bolagsverkets färska statistik över företrädare i svenska företag och styrelser, som nu också släpps som öppen data.

Bland målen för den svenska näringspolitiken finns att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. För att uppnå detta bör den potential som finns hos alla som vill starta eller utveckla företag tillvaratas. Ett jämställdhetsperspektiv på företagandet kan bidra till en ökad mångfald av företag och företagare i olika branscher.

– För att åstadkomma ett jämställt inflytande i näringslivet är det därför viktigt att kvinnor och män finns någorlunda jämnt representerade i företagens styrelser och som företrädare för företag. Bolagsverkets statistikrapport om företrädare visar att det finns en utvecklingspotential när det gäller jämställdheten i företagandet, säger Annika Bränström, generaldirektör på Bolagsverket.

Idag är det totala antalet funktionärer i svenska företag, oavsett företagsform, 2 134 332, varav 722 468 är kvinnor. Detta innebär att andelen kvinnliga företrädare är 33,8 procent, och andelen män är 66,2 procent.

Små variationer mellan länen i landet
Geografiskt finns små variationer i andelen kvinnliga företrädare och det skiljer endast fyra procentenheter mellan det län som har högst andel kvinnliga företrädare och det län som har lägst andel. Kronobergs län har lägst andel kvinnliga företrädare med 31,7 procent kvinnor, medan Södermanlands län, har högst andel med 35,9 procent kvinnliga företrädare.

Gammal före ung
När det gäller ålder är den största gruppen företrädare i åldersintervallet 50-64 år, därefter följer intervallet 35-49 år samt 65 år och äldre. Knappt 10 procent är i åldern 25-34 år och endast en dryg procent av företrädarna är yngre än 25 år.

De kvinnliga företrädarna är något yngre än de manliga, då den genomsnittliga åldern för kvinnor är 52 år jämfört med männens genomsnittsålder på 53 år.

Den kvinnliga andelen företrädare är väldigt jämn över olika åldersintervall, och varierar mellan 34 och 36 procent. Undantaget är det äldsta åldersintervallet 65 år och äldre, där andelen kvinnliga företrädare endast är 30 procent.

Andelen kvinnor ökar i onoterade aktiebolag
Tittar vi istället enbart på aktiebolag är andelen kvinnliga företrädare 32,6 procent och genomsnittsåldern 51 år för kvinnor och 52 år för män. För aktiebolag verkar mönstret vara att den kvinnliga representationen bland företrädare, minskar med stigande ålder.

För ej börsnoterade aktiebolag har andelen kvinnliga ledamöter ökat från 17 procent år 2008 till 20 procent år 2017, andelen kvinnliga styrelseordförande har ökat från 11 procent år 2008 till 15 procent år 2017, och andelen kvinnliga verkställande direktörer för ej börsnoterade företag har ökat från 13 procent år 2008 till 20 procent år 2017.

Gällande ordförande och verkställande direktörer finns en tydlig trend mot att andelen kvinnor i nybildade aktiebolag ökar. För ledamöter finns däremot inte samma tydliga trend mot en ökad andel kvinnor. Den ökning vi kunde se bland kvinnliga ledamöter för ej börsnoterade aktiebolag generellt, verkar alltså inte bero på att nybildade, ej börsnoterade, aktiebolag oftare har kvinnliga ledamöter nu än tidigare, utan kan snarare förklaras av att kvinnliga ledamöter ersätter manliga i redan befintliga, ej börsnoterade, aktiebolag.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord